Счетоводно обслужване от Смарт Баланс – Вашият доверен финансов партньор

Смарт Баланс помага на български и чуждестранни предприемачи да създадат и развият своя бизнес в България от 2007 година. Гордеем се със стотици доволни клиенти. През тези години ние разширявахме портфолиото си от предлагани финансови услуги, за да осигурим комплексно финансово обслужване на нашите клиенти.

 

Към 1 Юни 2020 година повече от 250 фирми използват нашето абонаментно счетоводно обслужване. Това са малка част от счетоводните услуги, които предоставяме на тях:

 

– Проверка на наличната документация. Ние прилагаме стандарт за работа с клиенти, който ни задължава да се запознаем внимателно и обстойно с текущото счетоводно състояние на Вашия бизнес. Това ни дава възможност да дадем разумни и адекватни предложения за неговото подобрение.

– Организация на цялостното счетоводство.

– Отчитане на дълготрайни активи. Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.

– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетоводната информация.

– Изготвяне на тримесечни финансови отчети, анализи и препоръки.

– Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС.

– Формиране на себестойност.

– Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и други).

– Попълване на годишни данъчни декларации по ЗКПО.

– Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет на паричните потоци, отчет на собствения капитал и други според спецификата на дейността на дружеството.

– Изготвяне на отчети за статистиката, справки за БНБ.

– Комуникация с институциите (НАП, НОИ, БНБ, Търговски Регистър, Община и други).

– Данъчна защита.