Счетоводни услуги от Смарт Баланс

Смарт Баланс обслужва счетоводно над 300 фирми. Абонаментното ни обслужване включва всички възможни счетоводни услуги. Някои от тях са:

– Проверка на наличната документация. Ние прилагаме стандарт за работа с клиенти, който ни задължава да се запознаем внимателно и обстойно с текущото счетоводно състояние на Вашия бизнес. Това ни дава възможност да дадем разумни и адекватни предложения за неговото подобрение.

– Организация на цялостното счетоводство на Вашата фирма.

– Отчитане на дълготрайни активи. Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.

– Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетоводната информация.

– Изготвяне на тримесечни финансови отчети, анализи и препоръки.

– Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС.

– Формиране на себестойност.

– Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и други).

– Попълване на годишни данъчни декларации по ЗКПО.

– Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет на паричните потоци, отчет на собствения капитал и други според спецификата на дейността на дружеството.

– Изготвяне на отчети за статистиката, справки за БНБ.

– Комуникация с институциите (НАП, НОИ, БНБ, Търговски Регистър, Община и други).

– Данъчна защита.