Счетоводни и данъчни консултации

Смарт Баланс предлага голям набор от финансови и данъчни консултации и услуги. Ето някои от тях.

-Данъчни и други регистрации – попълване и подаване на заявления и документи, както и последващото предоставяне на данни и информация.

 

-Съдействие и контакти с приходната администрация и с други административни органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления или формуляри изисквани по закон.

 

-Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения, удостоверение за платени в България данъци, удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица.

 

-Съдействие и консултация по предстояща данъчна ревизия включваща предварително установяване на допуснати грешки при отразяване на отделните сделки, събития и операции.

 

-Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

 

-Консултации и определяне на най-изгодния данъчен ефект при сделки между местни и чуждестранни контрагенти.

 

-Консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им;

 

-Консултации спомагащи за определянето на осигурителния статус на ръководния състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и осигурителния доход.

 

-Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;

 

-Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;

 

-Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания;

 

-Всякакви други данъчни консултации.

 

Ако имате конкретен казус, който искате да обсъдите с нас и се нуждаете от експертно мнение,не се колебайте да се свържете с нас.