Професионални ТРЗ услуги от Смарт Баланс

Организирането на ТРЗ процеса в една компания е изключително отговорна задача. Подготвянето на трудови договори, ежемесечната подготовка и обработка на ведомостите за заплати, болнични документи, трудови книжки, командировки и много други. Отговорност на работодателя е всички тези документи да са подготвени спрямо закона и да задоволяват служителите.

Смарт Баланс предлага на Вашите услуги изключителен ТРЗ отдел от 5 експерти в областта на човешките ресурси и труд и работна заплата. Те имат общо над 80 години опит в тази сфера и смеем да твърдим, че не бихте намерили по-подготвен екип за вашето ТРЗ обслужване.

 

Услугите, които предламе включват:

 

– Подготвяне на трудови договори и всички документи касаещи назначаване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения.

 

– Изготвяне и регистрация  в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване.

 

– Подаване на болнични и други документи в НОИ, свързани с временна неработоспособност, издадени от България и страните от ЕС.

 

– Обработка на документи свързани с извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица. Подаване на годишни декларации: декларация 6, декларации по чл. 55, чл. 73, чл.73а.

 

– Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларация 1 и декларация 6.

 

– Изготвяне на месечни разплащателни ведомости за заплати, платежни нареждания и други документи свързани с трудовите и извънтрудовите възнаграждения.

 

– Оформяне на документи свързани със съотвените обстоятелства при назначаване и освобождаване на служителите – трудова книжка, осигурителна книжка, документи удостоверяващи осигурителен и трудов стаж, служебни бележки за дохода.

 

– Подготовка на заповеди и документи за командировка на база наредбанта за служебните командировки и специализации в чужбина и наредбите за командироване в рамките на предоставяне на услуги. Изчисляване на разходи за командировка на територията на страната и чужбина.

 

– Изготвяне и подаване на тримесечни и годишни отчети към НСИ, годишни декларации по чл.15 от ЗЗБУТ.

 

– Съдействие при изготвяне на вътрешнофирмени документи, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и други свързани с нормативни изисквания.